राजिया रे दूहा सारु http://rajiaduha.blogspot.com क्लिक करावें रज़वाड़ी टेम री ठावकी ख्यातां रो ब्लॉग आपरै सांमै थोड़ाक टेम मा आरीयो है वाट जोवताईज रौ।

लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो

Rao GumanSingh Rao Gumansingh


लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो

म्हारी लाल ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो

छोटी ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो

लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो

छोटी ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो

म्हारी लाल ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो


आप रे कारण म्हे तो बाग़ लगायो सा

घुमण रे मिस आजो नैना रा लोभी

हरियो रुमाल म्हारो लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो

छोटी ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो


आप रे कारण म्हे तो थाळ परोस्यो सा

आप रे कारण म्हे तो भोजन परोस्यो सा

जीमण रे मिस आजो नैना रा लोभी

हरियो रुमाल म्हारो लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो

लाल ननद भाई रा बीरा रे रुमाल म्हारो लेता जैजो


आप रे कारण म्हे तो होद भरायो सा

नहावण रे मिस आजो नैना रा लोभि

हरियो रुमाल म्हारो लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो

छोटी ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो

लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो

छोटी ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो

म्हारी लाल ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो